วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • เปิดรับบทความ
  • ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 แล้วขณะนี้
  • ตีพิมพ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

About

เว็บไซต์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยพะเยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ

ข่าวสาร อัพเดท

Blog Message
Alex Smith 20 minutes ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id ipsum varius...

Blog Message
Dan Smith 1 hour ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id ipsum varius...

Blog Message
David Smith 11/10/2013

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id ipsum varius...

Moblie Web+DevCon San Francisco 2014 January 28, 2014

Kuala Lumpur, Malaysia


2013 The 2nd International Conference on Information and Intelligent Computing(ICIIC 2013) December 29, 2013

San Francisco, California, United States


International Conference on Cloud Computing and eGovernances 2014 November 20, 2013

Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam

Article All

ภาพกิจกรรม